โรคไข้เลือดออก ใครๆ ก็รู้ว่าเป็นโรคร้ายแรงและไม่มี…